Теория менеджмента

Разработчик Толстых Татьяна Олеговна

Nhấn https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2990 đường dẫn để mở nguồn.