Nhấn vào финансовое_соглашение_2018_19.doc đường liên kết để xem file.